Chcesz zostać policjantem? Rekrutacja do komendy stołecznej w 2017 roku [TERMINY, DOKUMENTY, WYMAGANIA]

Lubisz pomagać innym, nie boisz się ryzyka, a jednocześnie cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Zostań policjantem! Znane są tegoroczne terminy i warunki rekrutacji do komendy stołecznej.
komenda-stoleczna-policji-praca
Fot. zoliborz.policja.waw.pl. Praca w policji to duża odpowiedzialność, ale też satysfakcja i stabilne warunki zatrudnienia.

Kto może zostać policjantem? Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii; posiadający co najmniej średnie wykształcenie; nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; korzystający z pełni praw publicznych; posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować; dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w policji powinny złożyć komplet dokumentów w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, Al. Solidarności 126. Interesanci przyjmowani są we wtorki, w godzinach 8.00-14.00 i w czwartki w godzinach 9.00-15.00.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby w policji wykształcenia: wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w policji:  prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne; wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione; wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier); wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby: posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego; posiadanie uprawnień  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych; posiadanie uprawnień  ratownika  wodnego,  uprawnień  w dziedzinie  płetwonurkowania  lub wykonywania prac podwodnych oraz  uprawnień do prowadzenia  łodzi  motorowej; posiadanie prawa jazy kategorii  „A” lub „C”.

Test wiedzy obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego,

test sprawności fizycznej – zaliczenie następuje po pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1.41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor można zobaczyć TUTAJ.

test psychologiczny MultiSelect bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w policji,

postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

rozmowa kwalifikacyjna – ma na celu poznanie kandydata do służby i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywacji do podjęcia służby w policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami oraz autoprezentacji,

komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie do służby; wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B); kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu); kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu); książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu); nowy wzór kwestionariusza osobowego, ankieta bezpieczeństwa osobowego (szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wzoru 2b ankiety znajdują się TUTAJ. Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych policji lub każdej innej jednostce policji na terenie kraju.

W tym roku Komenda Stołeczna Policji planuje przeprowadzić nabór w czterech terminach:

22 lutego – 52 osoby

23 maja – 41 osób

3 lipca – 140 osób

12 grudnia – 20 osób

Co oferuje stołeczna komenda kandydatom na policjantów? Możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego, gwarancję stałych warunków pracy, ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego, różnorodny system szkoleń, precyzyjny system wynagrodzenia, rozbudowany system socjalny

Więcej informacji na temat planowanej rekrutacji można znaleźć TUTAJ.

Źródło: Komenda Stołeczna Policji Warszawa

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest