Komenda dla powiatu warszawskiego zachodniego zachęca: zostań policjantem! [WYMAGANIA, DOKUMENTY, TERMINY PRZYJĘĆ]

Lubisz pomagać innym? Lubisz wyzwania? Cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Zostań policjantem! To zawód dla ludzi z pasją. Wymagający i dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Jeśli chcesz z nami pracować, przystąp do działania! – zachęcają mundurowi z komendy w Starych Babicach.
Fot. KPP Stare Babice. Praca w policji to służba wymagająca, ale też dająca wiele satysfakcji.

Zalety pracy w policji:

możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;

gwarancję stałych warunków pracy;

ciekawą pracę;

możliwość rozwoju zawodowego;

różnorodny system szkoleń;

precyzyjny system wynagrodzenia;

rozbudowany system socjalny.

Kto może zostać policjantem:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

korzystający z pełni praw publicznych;

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia:

wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w policji: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;

wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione;

wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);

wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego;

posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;

posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;

posiadanie prawa jazy kategorii „A” lub „C”.

Wymagane dokumenty:

podanie o przyjęcie do służby;

wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B (formularz kwestionariusza do pobrania w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych policji lub każdej innej jednostce policji na terenie kraju);

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);

kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);

książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w policji powinny złożyć komplet dokumentów w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, mieszczącej się przy al. Solidarności 126. Przyjęcia interesantów prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej dostępne są:

na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji oraz na portalu policja.pl w zakładce „Praca w Policji”;

w siedzibie Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji, al. „Solidarności” 126 w Warszawie, tel. +48 22 603 24 49, +48 22 603 24 51, +48 22 603 24 30, +48 22 603 24 53, +48 22 603 24 59.

Planowane przyjęcia do służby w 2018 r.:

7 listopada - 70 osób

27 grudnia - 150 osób

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w policji, przeprowadzanej w 2017 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Komendzie Stołecznej Policji.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Starych Babicach

Facebooktwitterredditpinterest