Rekrutacja do szkół i przedszkoli w Radziejowicach [KRYTERIA, ZASADY, PUNKTACJA]

Mieszkasz w Radziejowicach? Koniecznie przeczytaj, jakie warunki trzeba spełnić, aby twoje dziecko zostało przyjęte do szkoły lub przedszkola.
rekrutacja-szkola-przedszkole-radziejowice-2019
Fot. rawpixel/pixabay.com. Do szkół i przedszkoli w Radziejowicach zostaną przyjęte dzieci zamieszkałe na terenie gminy.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Nabór do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Radziejowice na rok szkolny 2019/2020.

KRYTERIA REKRUTACJI

Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe tj.:

wielodzietność rodziny kandydata, potwierdzona pisemnym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego,

niepełnosprawność dziecka, potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka, potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, potwierdzone jak wyżej,

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, potwierdzone jak wyżej,

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego o rozwodzie lub separacji lub akt zgonu lub pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

objęcie kandydata pieczą zastępczą, potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale nr XXXVI/170/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest gmina Radziejowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, tj. :

1) dziecko w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub ma odroczone spełnienie obowiązku szkolnego – 60 pkt,

2) dziecko w roku kalendarzowym, w którym prowadzona jest rekrutacja, kończy 5 lub 4 lata – 30 pkt,

3) dziecko w roku kalendarzowym, w którym prowadzona jest rekrutacja, kończy 3 lata – 20 pkt,

4) rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracują na podstawie umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiują/uczą się w trybie dziennym – 10 pkt za każdego rodzica – maksymalnie – 20 pkt,

5) dziecko ma rodzeństwo, które będzie w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, uczęszczało do przedszkola / oddziału przedszkolnego lub do szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny – 5 pkt,

6) dziecko, które przed rozpoczęciem rekrutacji korzystało z wychowania przedszkolnego lub uczęszczało do żłobka – 2 pkt.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego będzie dostępny w danym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nabór do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Radziejowice na rok szkolny 2019/2020.

Do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

KRYTERIA REKRUTACJI

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej brane będą pod uwagę następujące kryteria:

Lp. Kryteria rekrutacyjne Liczba punktów Wymagane dokumenty/ oświadczenia
1. Kandydat w roku rekrutacji realizował edukację przedszkolną w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do której składany jest wniosek o przyjęcie lub w przedszkolu miejscowym. 30 Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)
2. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie realizowało edukację przedszkolną w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do której składany jest wniosek lub będzie uczęszczało do tej szkoły. 10 Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)
3. Spełnienie kryteriów tzw. ustawowych określonych
w ustawie Prawo oświatowe w art. 131 ust. 2:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą,

suma – za każde spełnione kryterium 2 pkt

max 12 pkt Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)
4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują na podstawie umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiują / uczą się w trybie dziennym – 10 pkt za każdego rodzica. max 20 pkt Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dostępny będzie w danej szkole.

Źródło: Urząd Gminy Radziejowice

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest