Rząd sponsoruje wyprawkę szkolną. Sprawdź, czy należy się Twojemu dziecku

Ruszył rządowy program pn. „Wyprawka szkolna”. Nie każdy uczeń może jednak z niego skorzystać.
program-wyprawka-szkolna
Fot. mazowieckie.pl. Program jest przeznaczony dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem rządowego programu “Wyprawka szkolna” jest dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono w tym roku 13 mln zł. Program jest skierowany do uczniów m.in.: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową.

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Dofinansowanie będzie wynosić od 175 zł do 445 zł. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby (za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia). Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozliczenie zakupów

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupów dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których przygotowano podręczniki lub materiały edukacyjne.

Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę i datę zakupu, czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest