Powiatowe inwestycje drogowe w Błoniu, Ożarowie, Łomiankach, Kampinosie, Izabelinie i Starych Babicach

W budżecie powiatu warszawskiego zachodniego na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości ponad 171,5 mln zł i wydatki w wysokości ponad 180,8 mln zł. 28,6 mln zł zostanie przeznaczonych na zadania drogowe.
drogi-powiat-warszawski-zachodni-2019
Fot. stux/pixabay.com. W tym roku na inwestycje drogowe powiat zamierza przeznaczyć ponad 28 mln zł.

Błonie (nakłady ogółem 200 tys. zł, finansowane przez powiat):

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W – ul. Faszczyckiej w Starych Faszczycach w zakresie budowy chodnika i odwodnienia długość ok. 920 mb. Zadanie zrealizowane w 2018 roku, w tym roku zaplanowano 150 tys. zł na wykupy gruntów.

Wykonanie dokumentacji rozbudowy ul. Górnej w Radonicach. Koszt zadania 50 tys. zł, było realizowane również w 2018 roku.

Izabelin

Na terenie gminy Izabelin (nakłady ogółem 4,5 mln zł, z czego do sfinansowania przez powiat i gminę planowana jest kwota prawie 2, 047 mln zł, po 50 proc. oraz z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych dotacja w wysokości nieco ponad 2,45 mln zł:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej (gmina Stare Babice) i ul. Sienkiewicza (gmina Izabelin) o długości około 3,37 km oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o długości 1 km. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, przygotowywany jest aneks do umowy zmieniający zakres i wartość zadania. Inwestycja została zrealizowana w ubiegłym roku. W tym roku powiat zamierza wybudować rondo u zbiegu ul. 3 Maja, Sienkiewicza i Krasińskiego.

Kampinos

Na terenie gminy Kampinos (planowany koszt zadań 8,7 mln zł, z czego plan obejmuje współfinansowanie przez gminę i powiat, 3 mln zł stanowić będzie dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, a 450 tys. zł subwencja ogólna budżetu państwa na zadania drogowe:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W – ul. Niepokalanowskiej w Kampinosie – na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 o długości około 1,5 km. Koszt zadania – 7,8 mln zł, 3 mln zł stanowić będzie dotacja z PRGiPID. Powiat wystąpił do gminy o dofinansowanie tego zadania. W ubiegłym roku wykupiono grunty.

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy mostu przez Kanał Olszowiecki w ciągu drogi powiatowej nr 4134W – w Józefowie wraz z rozbudową dojazdów na odcinku o długości około 560 mb. Koszt zadania to kwota 900 tys. zł, z czego 450 tys. zł sfinansuje powiat i 450 tys. zł budżet państwa – z rezerwy subwencji ogólnej. W ubiegłym roku wykonano dokumentację.

Łomianki

Na terenie gminy Łomianki (planowany koszt zadań wynosi prawie 2,2 mln zł, do sfinansowania w kwocie 1,446. mln zł przez powiat oraz w wysokości 750 tys. zł przez gminę):

Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na długości około 300 mb. Koszt zadania oszacowany na 1,58 mln zł do sfinansowania przez powiat 830 tys. zł, w tym 80 tys. zł na wykup gruntów oraz 750 tys. zł przez gminę.

Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W – ul. Wiślana z drogą gminną ul. Długą, Koszt zadania – 466 tys. zł pokryje powiat, w tym 50 tys. zł zaplanowano na wykup gruntów.

Ożarów Mazowiecki

Na terenie gminy Ożarów Mazowiecki (planowany koszt zadań wynosi 6,33 mln zł, z czego 5,48 mln zł sfinansuje powiat, a 850 tys. zł gmina):

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4117W – ul. Rajdowej w miejscowości Konotopa – w zakresie budowy chodnika i odwodnienia o długości około 1,1 km. Koszt zadania planowany na 1, 41 mln zł, z czego 760 tys. zł pokryje powiat, w tym 110 tys. zł na wykup gruntów, 650 tys zł pokryje gmina.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4119W – ul. Sochaczewskiej na odcinku od ul. Umiastowskiej do ul. Poniatowskiego – etap I w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego o długości około 2,1 km. Koszt zadania 400 tys. zł, do sfinansowania przez powiat i gminę po 200 tys. zł zł. Zadanie zrealizowane zostało w ubiegłym roku, obecnie dotyczy wykupu gruntów.

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ul. Rajdową i Piwną, na długości 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej na długości 500 mb w Jawczycach i Konotopie. Koszt zadania 4,05 mln zł pokryje powiat, w tym 50 tys. zł przeznaczono na wykup gruntów. W ubiegłym roku wykonano dokumentację projektową. Inwestycja będzie realizowana po podpisaniu porozumienia i umowy z gminą i firmą Panattoni Development Europe sp. z o.o, które określą zasady realizacji i finansowania tego zadania. Wstępnie uzgodniono, że finansowanie zadania będzie w wysokości po 1/3 przez każdą stronę. Budżet zostanie skorygowany po podpisaniu umowy.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Świerkowej od drogi krajowej nr 92 w kierunku Piotrkówka. Koszt zadania 470 tys. zł, w tym 20 tys. zł na wykup gruntów.

Stare Babice

Na terenie gminy Stare Babice (planowany koszt zadań wynosi 6,7 mln zł, z czego powiat sfinansuje 3,893 mln zł, a gmina 2,8 mln zł):

Rozbudowa wraz z projektem drogi powiatowej nr 4123W – ul. Kosmowskiej – w zakresie budowy chodnika i odwodnienia o długości 2,35 km. Koszt 2 mln zł, z czego 1,05 mln zł pokryje powiat, w tym 100 tys. zł na wykup gruntów, a 950 tys. zł – gmina. W grudniu ubiegłego roku podpisano umowę z wykonawcą zadania – firmą Tombruk. Termin zakończenia inwestycji określono na koniec lipca.

Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związanego z przebudową mostu i dojazdów do mostu w Lipkowie. Koszt zadania 343 tys. zł, w tym 100 tys. zł przeznaczono na wykup gruntów, całość pokryje powiat.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym o długości 1,1 km. Koszt zadania 150 tys. zł w tym 100 tys. zł na wykup gruntów.

Dotacja dla województwa mazowieckiego na wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej w Zielonkach Parceli – 500 tys. zł, co stanowi 25 proc. planowanych kosztów zadania, w którym będzie partycypować gmina w 25 proc. oraz województwo mazowieckie w 50 proc.

Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Izabelińskiej o długości 1,1 km. Podpisano już umowę z firmą Drogomex, termin wykonania to koniec sierpnia tego roku. Gmina pokryje 50 proc. kosztów zadania, wartość inwestycji wynosi około 4,3 mln zł.

Urzędnicy ze starostwa zaznaczają, że inwestycje drogowe zostaną w pełni zrealizowane tylko w przypadku pozyskania dotacji.

Źródło: Powiat Warszawski Zachodni

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest